تو پاره ای از خدایی

تو پاره ای از خدایی ...
تو فرا تر از جسمت و فراتر از ذهنت، ... آگاهی هستی و آگاهی تو اصل توست. خود حقیقی توست. خود متعالی توست 1. توی لایتناهی است ...
و مقدس است.
آگاهی تو پاره ای از آگاهی همه جهان است ... پاره ای از خداست ... خود خداست. مثل قطره ای از دریا، که پاره ای از دریاست ... خود
. دریاست 2
تو پاره ای از خدایی ... و من هم ... و او که کنار تو نشسته است ... و او که آن سوی دنیاست ... و کهکشانی که آن سوی کیهان ...
و تو پاره ای از من هستی ... و من پاره ای از تو ... مثل دو قطره از دریا که هردو دریا هستند. یکی هستند.
جایگاهی را ارج می نهیم و گرامی می داریم که من و تو یکی هستیم ... و خدا ...
برای سه روز آینده:
• فقط برای سه روز با همه هستی یکی شو. همه هستی را پاره ای از وجود خودت ببین.
• فقط برای سه روز خودت را و همه را گرامی بدار، چون پاره ای از خودت، چون قلبت، چون پاره ای از خداوند.
• فقط برای سه روز با هر موجودی که روبرو می شوی این جمله را در ذن تکرار کن: او پاره ای از من است، پاره ای از خداست. و ببین
که عشق بی قید و شرط چگونه در وجود تو جاری می شود.

• با بیان این نکته برای اطرافیان، آن را در ذهن خود پایدار کن و بخشنده شو تا طبیعت در تو جاری شود......   

دنلود شده از سایت کتاب فارسی1

/ 6 نظر / 35 بازدید
انسانم آرزوست

سلام دوست من. انتخاب بسیار زیبایی بود .قلمت سبز و جاودانه باد[گل][لبخند]

انسانم آرزوست

سلام دوست من. انتخاب بسیار زیبایی بود .قلمت سبز و جاودانه باد[گل][لبخند]

انسانم آرزوست

سلام دوست من. انتخاب بسیار زیبایی بود .قلمت سبز و جاودانه باد[گل][لبخند]

[گل]

مانی مسیحا

[گل]