آواز پر جبرئیل

اینجا نازنین می نویسد.

 
 
نویسنده : نازنین - ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
 

خد ا و ند ا در ا ين ر و ز  لطفت را ا ز من د ر يغ نکن .

گفته ها يم را بشنو   و ر حمت خو د را نيز شا مل آنها بگر د ا ن.

هر چه میگو يم ........فقط برا ی ا ين يک ر و ز ٬ تنها ا ين يک ر و ز

خد ا و ند ا ٬ فيض و تو فيق خو  د را د ر ا ين ر و ز شا مل حا لم گر د ا ن.

نه برا ی همه عمر.....نه بر ا ی هفته آ يند ه......نه بر ا ی فر د ا........

تنها بر ا ی همين ر و ز.........همين ر و ز..........همين يک ر و ز................

 


 
comment نظرات ()